Hotărârea nr. 76/1996

FINANTAREA LUCRARILOR DE IMPADURIRE A CARIEREI DE CALCAR DE LA TEMELIA BRASOV

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 76

din data de 29 martie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 martie 1996;

Analizând referatul nr. 41.482/1996 al Direcţiei Economice, prin care se propune finanţarea de la bugetul local a unor acţiuni de protejare şi conservare a florei şi faunei montane;

În temeiul art. 21, literele "e", "m" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă finanţarea de la bugetul local a lucrărilor de împădurire a carierei de calcar din vecinătatea fabricii "TEMELIA" Braşov, în sumă de 30.000.000 lei.

ART. 2. Plăţile se vor efectua de la capitolul 63.02.30 - servicii, dezvoltare publică şi locuinţe, la alte acţiuni.

ART. 3. Suma de 30.000.000 lei va fi alocată numai pentru achiziţionarea materialului săditor.

ART. 4. Achiziţionarea materialului săditor se va face prin licitaţie publică, prin organele de specialitate ale Consiliului Local, în corelaţie cu graficul întocmit de comun acord cu Asociaţia Ecologică "MILENIUL III".

ART. 5. Programul de împădurire al carierei de calcar din vecinătatea fabricii "TEMELIA" se va desfăşura sub controlul serviciului de specialitate al Consiliului Local Braşov, atât pentru achiziţii cât şi în ce priveşte întreaga desfăşurare a acestei acţiuni.

ART. 6. Direcţia Economică şi Direcţia Tehnică vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

DAN   GOGONEA