Hotărârea nr. 75/1996

FINANTAREA LUCRARILOR INTERNATIONALE DE MAIESTRIE ARTISTICA

 

H O T Ã R Â R E A     NR. 75

din data de 29 martie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 martie 1996;

Analizând referatul nr. 9.312/1996 al Direcţiei Economice, prin care se propune finanţarea de la bugetul local a Cursurilor Internaţionale de Măiestrie Artistică;

Având în vedere solicitarea Facultăţii de Muzică Braşov prin Filarmonica "Gheorghe Dima";

În temieul art. 21, literele "e", "n", "p" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă finanţarea de la bugetul local a cheltuielilor ocazionate de organizarea şi desfăşurarea Cursurilor Internaţionale de Măiestrie Artistică, în sumă de 35.000.000 lei.

ART. 2. Suma de 35.000.000 lei va fi cuprinsă în bugetul de venituri şi cheltuieli al Filarmonicii "Gheorghe Dima" Braşov, care va urmări cu stricteţe respectarea prevederilor legale în vigoare, privind modul de decontare a cheltuielilor legate de această activitate culturală.

ART. 3. Direcţia Economică şi Filarmonica "Gheorghe Dima" vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

DAN   GOGONEA