Hotărârea nr. 74/1996

APROBAREA REGULAMENTULUI DE TAIERE POMI SI VALORIFICARE A MATERIALULUI LEMNOS

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 74

din data de 29 martie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 martie 1996;

Analizând referatele nr. 9212/1996 şi 3929/1996 ale Serviciului Gospodărie Comunală, prin care se propune aprobarea Regulamentului de tăiere pomi şi valorificare a materialului lemnos şi a programului de tăieri şi toaletări ale arborilor din perimetrul municipiului Braşov, pe anul 1996;

Având în vedere prevederile Legii nr. 137/1995, privind protecţia mediului înconjurător;

În temeiul art. 21, literele "l", "m" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă Regulamentul de tăiere pomi şi valorificare a materialului lemnos de pe domeniul public al municipiului Braşov, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Se aprobă Regulamentul de tăieri şi toaletări ale arborilor din perimetrul municipiului Braşov, conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3. Direcţia Tehnică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

DAN   GOGONEA

                                                                                                                                                                                ANEXA NR. 1

                                                                                                                                                                        la H.C.L. nr. 74/1996

R E G U L A M E N T

de tăiere şi valorificare a materialului lemnos de pe domeniul public al municipiului Braşov

ART. 1. Aprobarea de tăiere sau toaletare a pomilor, arborilor şi arbuştilor de pe teritoriul municipiului Braşov, la solicitarea: asociaţiilor de locatari, locatarilor din cadrul asociaţiilor, cetăţenilor din imobilele proprietate de stat sau personală, agenţilor economici se poate face numai de către Primăria Braşov, cu avizul favorabil al Agenţiei de Protecţia Mediului, conform Legii nr. 137 din 1995 şi, exceptând imobilele proprietate personală, şi de către comisia nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Braşov.

ART. 2. Tăierea arborilor, pomilor şi arbuştilor se poate aproba numai în următoarele cazuri:

 • distanţa maimică de 5 m faţă de imobil, bloc etc;
 • rădăcinile deranjează canalizarea termică, menajeră, electrică, telefonică etc;
 • arborii sunt parţial sau complet uscaţi;
 • schimbarea destinaţiei unor suprafeţe de zone verzi publice (în urma obţinerii autorizaţiilor de construire);
 • în caz de calamităţi naturale (vânturi puternice, ploi torenţiale, însoţite de furtună etc.). În cazul acestui alineat, Primăria Braşov, prin agenţii economici împuterniciţi, va acţiona în regim de urgenţă.
 • în caz de accidente de circulaţie (lovire de către autovehicule a pomilor din aliniamentele stradale);
 • unde distanţa dintre arbori nu este corespunzătoare dezvoltării în bune condiţii.

ART. 3. În zonele municipiului unde se vor executa lucrări de tăieri, se vor condiţiona aceste acţiuni prin înlocuirea arborilor tăiaţi cu specii identice sau asemănătoare, plantate la distanţă corespunzătoare de imobile, blocuri (minim 5 m), cât şi la o distanţă bine stabilită între arbori pentru condiţii optime de creştere şi dezvoltare (ex.: în cazul aliniamentelor stradale).

ART. 4. Toaletarea arborilor se poate aproba numai în următoarele cazuri:

 • regenerarea coroanei;
 • coroana deranjează reţelele electrice, telefonice, aeriene, acoperişul sau terasa imobilelor;
 • coroana împiedică pătrunderea luminii naturale în locuinţe;
 • în cazul în care (în urma calamităţilor naturale) vor prezenta ramuri rupte, coroana având un aspect necorespunzător.

ART. 5. Lucrarea de marcare şi cubare a arborilor aprobaţi pentru tăiere se va face de către Ocolul Silvic Braşov, sau alţi agenţi economici autorizaţi, la solicitarea Primăriei Braşov.

ART. 6. După cubare, cantitatea de material lemnos rezultată din tăierea pomilor se va înregistra în contabilitatea Primăriei şi se va depozita pe terenul Primăriei, din str. Lungă nr. 120.

Valorificarea lemnului rezultat din tăieri urmează să se facă prin licitaţie publică, fie ca lemn de foc sau transformarea lui în cherestea, ca material pentru construcţii, la diverşi agenţi economici, care au în dotare utilaje pentru asemenea lucrări.

Scădrea din gestiune se va face după plata materialului lemnos de către cei care l-au cumpărat prin licitaţie.

Preţul minim de pornire la licitaţie va fi cel de livrare a materialului lemnos aplicat de firmele specializate, către populaţie.

Plata materialului lemnos se va face anticipat eliberării lemnelor.

ART. 7. Lucrările de tăiere a arborilor care au fost aprobaţi pentru a fi tăiaţi din grădinile sau curţile imobilelor proprietate de stat, vor fi executate de Primăria Braşov, prin agenţi economici autorizaţi, iar a celor din grădinile sau curţile imobilelor proprietate personală se vor executa numai de către proprietarii respectivi.

ART. 8. Se va respecta legislaţia în vigoare în materie de transport, valorificare şi depozitare a materialului lemnos (instrucţiunile de gestionare a masei lemnoase pusă în valoare în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier).

ART. 9. Obligaţiile personalului de specialitate din cadrul Serviciului Gospodărie Comunală:

 • Serviciul Gospodărie Comunală va hotărî, prin deplasarea în teren, oportunitatea solicitării de tăiere sau toaletare a arborilor, de către asociaţiile de locatari, locatari din cadrul asociaţiilor, cetăţenilor din imobilele proprietate de stat sau personală, agenţilor econoici, în conformitate cu respectarea prevederilor art. 2 + 4 din Regulament.
 • Serviciul Gospodărie Comunală va asigura legătura cu Ocolul Silvic Braşov, în vederea executării lucrării de cubare a materialului lemnos rezultat din lucrările de tăieri, va solicita la Serviciul Tehnic-Investiţii organizarea licitaţiei şi va colabora cu Serviciul Contabilitate în vederea evidenţieirii corecte a valorilor şi cantităţilor de material lemnos intrate şi livrate.

CAPITOLUL    II

ART. 10. Încălcarea prezentului Regulament atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz. Constituie contravenţie următoarele fapte dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legilor penale, reprezintă infracţiuni şi se sancţionează astfel:

 • cu amendă de la 300.000 - 500.000 lei pentru persoane fizice;
 • cu amendă de  la 500.000 - 1.000.000 lei pentru persoane juridice, care încalcă prevederile de la Cap. I, art. 1, 2, 3, 4, 6 şi 8.

Prezentul Regulament are la Bază Legea nr. 137/1995, Normativul TS/1981; Instrucţiuni tehnice de proiectare a spaţiilor verzi 1973 - "Spaţii verzi", Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1980.

 

                                                                                                                                                                                     ANEXA NR. 2

                                                                                                                                                                             la H.C.L. nr. 74/1996

PROGRAMUL DE TÃIERI ŞI DE TOALETÃRI

ale arborilor din perimetrul municipiului Braşov, pe anul 1996

În conformitate cu Hotărârea  nr. 5/1995 a Consiliului Local al Municipiului Braşov şi ţinând contr de numeroasele reclamaţii ale cetăţenilor, vă facem cunoscut că în urma verificărilor în teren s-a constatat necesitatea executării umătoarelor lucrări de tăieri de arbori din perimetrul municipiului:

1. Plopii care se găsesc pe ambele aliniamente ale Căii Bucureşti, zona cuprinsă între str. Pârâului şi S.C. "AURORA" S.A. Braşov. Precizăm faptul că înlocuirea plantaţiei de plopi a fost aprobată de către Comisia Dendrologică din cadrul Primăriei Municipiului Braşov în anul 1988, propunându-se înlocuirea lor cu aceeaşi specie, platani sau grupuri de pomi şi arbuşti de talie mică. Plantarea se va face în funcţie de executarea viitoarei linii de tramvai până la Săcele şi lărgirea carosabilului.

Menţionăm că plopii au fost marcaţi şi cubaţi în anul 1995 de către Ocolul Silvic Braşov, ca agent economic de specialitate şi încheindu-se actele de punere în valoare nr. 185 şi 186 pe care le anexăm. În baza Hotărârii nr. 40/1995 a Consiliului Local al Municipiului Braşov, în prima etapă s-a executat tăierea urgentă a exemplarelor de plopi care prezentau un real pericol pentru circulaţia rutieră pe această arteră principală de intrare în municipiu.

2. Plopii care se aflî pe ambele aliniamente ale străzii Plugarilor, lucrare de tăiere care este solicitată şi de "RENEL" Braşov deoarece plopii canadieni au ajuns la maturitate maximă, deranjând prin înălţime şi coroana lor, reţelele electrice de joasă şi înaltă tensiune. Aceeaşi lucrare este solicitată şi de către Staţia de Epurare a Companiei "APA" R.A. Braşov, din zonă, care, în urma vânturilor puternice din primăvara anului trecut a avut de suferit prin căderea a două exemplare şi ruperea crengilor care au afectat bazinele de decantare.

3. Plopii care sunt amplasaţi pe ambele aliniamente din str. Lânii, zona cuprinsă între podul peste Timişul Sec, până  la imobilul cu nr. 19. Aceşti plopi sunt îmbătrâniţi, parţial uscaţi, iar în urma furtunii din primăvara anului 1995 au distrus reţeaua electrică de joasă tensiune şi împrejmuirile incintelor agenţilor economici din zona menţionată mai sus.

Lucrările de tăieri de pomi menţinate la punctele 1, 2 şi 3, inclusiv valorificarea lemnului rezultat, se vor scoate la licitaţie publică în conformitate cu legislaţia în vigoare (Hotărârea nr. 5/1995).

4. Tăierea sau toaletarea arborilor, lucrări solicitate de către cetăţeni, asociaţii de locatari, agenţi economici se vor face respectându-se Hotărârea nr. 5/1995 a Consiliului Local al Municipiului Braşov.

De asemenea, propune ca replantarea aliniamentelor de la punctele 2 şi 3 să se facă cu specii de arbori sau grupuri de arbori şi arbuşti de talie mică, iar aceste lucrări de replantare să fie executate de către agenţii economici împuterniciţi de Primăria Municipiului Braşov, în baza contractelor încheiate pe anul în curs.

5. Ca urmare a scrisorii nr. 26/1996 a Consiliului Judeţean Braşov şi solicitărilor din partea "RENEL" Braşov şi "ROMTELECOM" Braşov, propunem continuarea şi finalizarea lucrărilor de toaletări ale pomilor, începute în luna ianuarie a.c., pe următoarele aliniamente: str. N. Iorga, B-dul Valea Cetăţii, B-dul Saturn, B-dul Griviţei, precum şi toaletarea pe ambele aliniamente din str. Lungă, str. Mihai Viteazul, Şoseaua Cristianului, str. Hărmanului, B-dul Ştefan cel Mare, str. Poienelor, str. Tâmpei, str. Independenţei, str. Berzei şi str. Zizinului (zona cuprinsă între B-dul Saturn şi pasajul C.F.).

Dorim să menţionăm că lucrarea de toaletare nu poate fi realizată decât în perioada de repaus vegetativ (începutul lunii aprilie cel mai târziu).

Toate lucrările menţionate mai sus vor fi avizate de Agenţia de Protecţie a Mediului şi Comisia nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Braşov.