Hotărârea nr. 73/1996

INCREDINTAREA DIRECTA CATRE SC PROIECT SA A EXECUTARII PROIECTELOR PRIVIND REPARATIILE CAPITALE ALE STRAZILOR

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 73

din data de 29 martie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 martie 1996;

Analizând referatul nr. 4.346/1996 al Serviciului Gospodărie Comunală, prin care se propune încredinţarea directă a întocmirii proiectelor ce vor sta la baza efectuării reparaţiilor capitale a străzilor cuprinse în anexa 1, precum şi plata acestor proiecte de la bugetul local;

În temeiul art. 21, literele "e", "l" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă încredinţarea directă către S.C. "PROIECT" S.A. Braşov a executării documentaţiilor privind determinarea modulelor de deformaţie şi a proiectelor necesare obţinerii autorizaţiilor de construcţie pentru străzile cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 20 milioane lei, la capitolul "Cheltuieli Gospodărie Comunală", în vederea plăţilor proiectelor menţionate la art. 1.

ART. 3. Direcţia Economică şi Direcţia Tehnică vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

DAN   GOGONEA

                                                                                                                                                                                      ANEXÃ

                                                                                                                                                                        la H.C.L. nr. 73/1996

 1. B-dul Eroilor;
 2. B-dul 15 Noiembrie;
 3. Str. Hărmanului, pe tronsonul cuprins între B-dul Gării şi Pasaj Hărmanului;
 4. Str. Zizinului pe tronsonul cuprins între B-dul Alexandru Vlahuţă şi Pasaj;
 5. B-dul Griviţei pe tronsonul cuprins între str. Plevnei şi Pasaj "Fartec";
 6. Str. Aurel Vlaicu;
 7. Str. 13 Decembrie, pe tronsonul cuprins între B-dul Gării şi Uzina "Rulmentul";
 8. Calea Făgăraşului de la Gara Bartolomeu, la Pasaj;
 9. Şoseaua Cristianului, de la ramificaţie, la trecerea de nivel cu calea ferată;
 10. Şirul Livezii - de la Biblioteca Judeţeană, la Cimitirul Evanghelic;
 11. Str. Constantin Brâncoveanu.