Hotărârea nr. 72/1996

INCREDINTAREA DIRECTA CATRE RA APA SI RENEL BRASOV A UNOR LUCRARI DE GOSPODARIE COMUNALA

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 72

din data de 29 martie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 martie 1996;

Analizând referatul nr. 8.350/1996 al Serviciului Gospodărie Comunală, prin care se propune încredinţarea directă a unor lucrări de prestări servicii pe linie de gospodărie comunală în anul 1996;

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 12/1993, privind lucrările finanţate din bugetul local;

În temeiul art. 21, litera "l", art. 29 şi 77 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă încredinţarea directă a unor lucrări de prestări servicii, pe linie de gospodărie comunală, pe termen de 5 ani, după cum urmează:

a) către R.A. "APA" - activitatea de întreţinere şi exploatare fântâni arteziene, preluare apă meteo în sistemul de canalizare şi curăţire - întreţire recipienţi stradali;

b) către "RENEL" - Filiala Reţele Electrice Braşov - activitatea de întreţinere sistem iluminat public.

ART. 2. Pentru celelalte activităţi specifice Gospodăriei Comunale, şi anume: marcaje rutiere orizontale, întreţinere indicatoare circulaţie, întreţinere semafoare şi ceasuri publice, întreţinere curăţenie drum Braşov - Poiana Braşov, ecarisaj, deratizare, achiziţii de bunuri, blocare şi ridicare autovehicule de pe domeniul public, deszăpezire, se vor organiza licitaţii potrivit legislaţiei în vigoare.

ART. 3. Direcţia Tehnică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

DAN   GOGONEA