Hotărârea nr. 71/1996

LICITAREA ACTIVITATII DE BLOCARE AUTO TURISME, AUTOVEHICOLE SI REMORCI IN ZONELE INTERZILE

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 71

din data de 29 martie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 martie 1996;

Analizând referatul nr. 8.705/1996 al Serviciului Gospodărie Comunală, prin care se propune scoaterea la licitaţie a activităţii de blocare autoturisme, autovehicule şi remorci, parcate în zone interzise sau abandonate pe domeniul public, precum şi aprobarea caietului de sarcini aferent acestei activităţi;

Având în vedere H.G.R. nr. 147/1992;

În temeiul art. 21, litera "l" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă scoaterea la licitaţie publică a activităţilor de blocare autoturisme, autovehicule şi remorci parcate neregulamentar, ridicarea autoturismelor şi a caroseriilor abandonate pe domeniul public.

ART. 2. Pentru prestarea activităţilor sus-menţionate Primăria va încasa taxe speciale, după cum urmează:

a) - 10.000 lei blocare roată autoturisme şi remorci;

b) - 15.000 lei blocare roată autovehicule  mari;

c) - 10.000 lei ridicare autoturisme, transport şi depozitare.

Taxele speciale vor putea fi majorate cu aprobarea Consiliului Local.

ART. 3. Se aprobă caietul de sarcini privind activităţile de blocare roţi, ridicare autoturisme parcate în locuri nepermise şi caroserii abandonate pe domeniul public, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 4. Pe perioada derulării contractului firmei prestatoare i se va pune la dispoziţie, fără plată, terenul din str. Lungă nr. 120 sau alt teren adecvat în vederea depozitării autoturismelor sau caroseriilor abandonate.

ART. 5. Firma care îşi va adjudeca licitaţia va fi autorizată să presteze aceste activităţi. Durata contractului va fi de un an, cu posibilitatea prelungirii acestuia pe 3 ani, dacă activitatea desfăşurată este corespunzătoare şi beneficiarul consideră că este necesară prestarea acestor activităţi pe raza municipiului Braşov.

ART. 6. Direcţia Economică şi Direcţia Tehnică vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

DAN   GOGONEA

                                                                                                                                                                                    ANEXÃ

                                                                                                                                                                          la H.C.L. nr. 71/1996

CAIET DE SARCINI

privind activităţile de blocare roţi, ridicare autoturisme parcate în locuri nepermise şi ridicare caroserii abandonate pe domeniul public

A. DENUMIREA ACTIVITÃŢILOR

I. Activitatea de blocare a roţilor autovehiculelor parcate în locuri nepermise.

II. Activitatea de ridicare a autoturismelor parcate în locuri nepermise.

III. Activitatea de ridicare a autovehiculelor, tractoarelor şi remorcilor abandonate pe domeniul public.

OBS. IMPORTANTÃ: Nu se admit oferte care nu cuprind toate cele trei activităţi ( I, II, III). Toate activităţile vor fi prestate concomitent de firma câştigătoare a licitaţiei.

B. DESCRIEREA ACTIVITÃŢILOR

I. Activitatea de blocare a roţilor autovehiculelor parcate în locuri nepermise.

Activitatea constă în principal din următoarele operaţiuni obligatorii:

1. Confecţionarea şi montarea pe proprie cheltuială a prestatorului, semnele adiţionale vor fi stabilite de către Comisia de Circulaţie a beneficiarului.

2. Convecţionarea unui număr de minim 40 buc. dispozitive pentru blocare autoturisme şi minim 15 buc. pentru blocare autovehicule (anvelope peste 900 x 20).

Dispozitivele vor fi confecţionate în aşa fel încât, prin montare să nu degradeze autovehiculele, să asigure siguranţă privind imposibilitatea desfacerii sau deteriorării prin efracţie; să aibă inscripţionat prin ştanţare numele şi adresa firmei prestatoare.

Dispozitivele concepute în vederea folosirii vor fi avizate de către o comisie a beneficiarului, împreună cu organele de Poliţie.

3. Prestatorul va asigura prestarea activităţii numai în zonele stabilite de beneficiar; zone care de comun acord prestator - beneficiar se pot extinde sau restrânge.

Prestarea activităţii se va face după un program zilnic, stabilit de comun acord prestator - beneficiar, acesta putând fi modificat în funcţie de necesităţi.

4. Blocarea autovehiculelor parcate în locuri nepermise se va aplica fără restricţie tuturor autovehiculelor aflate în zonă (parcate neregulamentar).

5. Prestatorul va asigura blocarea autovehiculelor, luând măsuri pentru evitarea deteriorării acestora, lui revenindu-i întreaga responsabilitate pentru orice fel de reclamaţii.

În cazul deteriorării din diverse motive a dispozitivelor de blocare, prestatorul este obligat să le înlocuiască, asigurând cel puţin numărul minim (arătat la pct. 2).

6. Prestatorul va lua măsuri organizatorice privind:

 • blocarea autovehiculelor;
 • montarea pe parbriz a unui autocolant care să specifice: sediul, telefon, modul de plată, modul de deblocare etc.;
 • deblocarea autovehiculului;
 • plata taxelor;
 • modul de contestare (calea de atac);
 • modul de transmitere şi evidenţă a informaţiilor.

OBS. IMPORTANTÃ: În cadrul licitaţiei se va prezenta în scris tehnologia de lucru pe care o propune în cazul în care îşi va adjudeca licitaţia.

7. Deblocarea se va face în maxim 30 de minute de la prezentarea dovezii de plată de către contravenient.

În cazul nedeblocării în termenul stabilit (după achitarea taxelor) contravenientul se va adresa Primăriei (Serviciului Gospodărie Comunală), aceasta având dreptul de a aplica penalităţi prestatorului (conform clauzelor contractuale), luând măsuri operative împreună cu prestatorul în vederea deblocării.

8. Taxa percepută privind blocarea (ofertă la licitaţie) va fi diferenţiată pentru autocamioane, remorci şi autoturisme şi va avea incluse toate costurile prestatorului).

9. Prestatorul va prezenta în cadrul licitaţiei protocolul încheiat cu organele de Poliţie privind modul de acţionare în comun, conform H.G. nr. 147/1992 şi a altor reglementări legale în materie.

II. Activitatea de ridicare a autoturismelor parcate în locuri nepermise.

Activitatea constă în principal din următoarele operaţiuni obligatorii:

1. Confecţionarea şi montararea pe propria cheltuială a prestatorului semne adiţionale desfăşurării activităţii.

Zonele în care se vor monta semnele adiţionale vor fi stabilite de comisia de circulaţie a beneficiarului, zone în care se va desfăşura activitatea, ele putând fi extinse de comun acord prestator - beneficiar.

2. Ridicarea autovehiculelor se va face cu mijloace mecanice omologate (cel puţin două echipaje) şi care corespund din punct de vedere tehnic, conform legislaţiei în vigoare.

Ridicarea autoturismelor se va face în condiţii de siguranţă, astfel încât să nu se producă nici un eveniment rutier şi nici autoturismul ridicat să nu sufere nici un fel de avarii.

3. Transportul autoturismelor ridicate, depozitarea lor corespunzătoare, asigurarea integrităţii acestora cad în sarcina prestatorului.

OBS. IMPORTANTÃ: Toate degradările aduse autoturismelor în timpul ridicării, transportului, depozitării, revin integral în sarcina prestatorului.

Analog toate litigiile cu proprietarii de autoturisme, care au fost ridicate şi depozitate, vor fi rezolvate de către prestator, Primăria fiind exonerată de orice răspundere.

4. Operaţia propriu-zisă de ridicare, transport şi depozitare, modul de lucru în detaliu va fi prezentat de ofertant în cadrul licitaţiei, urmând ca în cadrul comisiei de circulaţie să se avizeze şi eventual să se completeze modul de lucru propus.

Analog la licitaţie se va prezenta un protocol încheiat cu organul de Poliţie, în conformitate cu H.G.R. nr. 147/26 martie 1992.

Nu se admit oferte care, pentru ridicarea unui autoturism, depăşesc durata maximă de 15 minute, în condiţii normale de trafic.

5. Utilajele care efectuează prestaţia vor purta însemnele vizibile ale firmei prestatoare.

6. Prestatorul va lua măsuri organizatorice pentru informaţii şi relaţii imediate, privind locul de depozitare şi condiţiile de restituire a autoturismelor.

Dacă în timpul ridicării se prezintă proprietarul autoturismului, acesta va putea achita pe loc taxa aferentă, în acest caz autoturismul se restituie pe loc.

7. Locul de depozitare va fi amenajat astfel ca să se asigure condiţii optime privind păstrarea autoturismelor şi condiţii de siguranţă (împrejurări, pază alarmă şi alte dotări).

8. Programul de ridicare a autoturismelor va fi stabilit de comun acord prestator - beneficiar cu avizul Comisiei de circulaţie.

Prestatorul va lua măsuri de asigurare a eliberării autoturismelor depozitate pe o durată de 24 de ore zilnic.

9. În cazul neridicării autoturismului de la locul de depozitare de către proprietar, în termenul legal, acesta se va considera bun abandonat, iar prestatorul are obligaţia de a întreprinde toate măsurile prevăzute de lege, privind rezolvarea acestor situaţii (lichidare, licitaţie, vânzare, casare etc.).

10. Taxa percepută de prestator (ofertă de licitaţie) va avea incluse toate costurile prestatorului pentru toate operaţiunile (ridicat, transport şi depozitat) cu o depozitare de maxim 24 de ore. Separat va fi prezentată taxa pentru depozitare (lei/zi) pentru ce depăşeşte durata de 24 de ore. Această taxă prestatorul o va încasa fie de la posesorul autoturismului la eliberare, fie va fi recuperată după ce bunul abandonat va fi valorificat (în acest caz diferenţa de valoare dintre valorificare şi taxa de depozitare care revine prestatorului va fi vărsată în contul Primăriei).

În cazuri individuale, în care diferenţa dintre taxa de depozitare şi valoarea din recuperări este negativă, Primăria nu va percepe nici o taxă.

Modalitatea de valorificare a autoturismelor considerate abandonate va fi stabilită de Primărie, individual pe fiecare autoturism în parte.

11. Locul de depozitare va fi pus la dispoziţie de Primăria Braşov (str. Lungă nr. 120 sau alt loc adecvat) şi va fi amenajat corespunzător de prestator.

Durata în care prestatorul poate folosi spaţiul, terenul şi anexele puse la dispoziţie este doar pe perioada contractului cu Primăria.

În cazul în care prestatorul renunţă la efectuarea prestaţiei sau expiră durata contractului şi nu este reînnoit (din diferite motive), este obligat să predea spaţiul în condiţii bune terenul şi anexele puse la dispoziţie de către Primăria Braşov, fără dreptul de a solicita despăgubiri pentru amenajările efectuate (exclusiv dotări cu mijloace fixe şi obiecte de inventar).

OBS. IMPORTANTE:

A. Pentru ambele operaţiuni (blocare şi ridicare) prestatorul va lua şi alte măsuri organizatorice pentru îmbunătăţirea activităţii, cu acordul Primăriei.

B. Prestarea celor două activităţi se va face pe baza unui regulament cadru care se va întocmi după organizarea şi adjudecarea licitaţiei. Regulamentul va fi aprobat de Consiliul Local şi adus la cunoştinţa cetăţenilor, urmând ca să fie obligatoriu însuşit de prestator.

C. În cazul în care se constată că prestatorul efectuează blocarea sau ridicarea selectivă (făcând cu bună ştiinţă anumite "excepţii") beneficiarul poate rezilia unilateral contractul.

III. Activitatea de ridicare a caroseriilor, remorcilor, părţi din autovehicule şi autovehicule abandonate pe domeniul public.

Sunt considerate abandonate autoturismele, remorcile, părţile din autovehicule etc., pe care le indică beneficiarul sau cele identificate de prestator, solicitând în acest sens avizul beneficiarului.

Caroseriile fără parbriz, numere de înmatriculare şi în stare avansată de degradare sunt considerate abandonate.

Părţile din autovehicule sau remorci (şasiu, cabină, punţi etc.) care sunt depozitate pe domeniul public o perioadă mai lungă de timp şi în stare avansată de degradare sunt considerate bunuri abandonate.

În cazuri speciale se va constitui o comisie mixtă prestator - beneficiar care va analiza fiecare caz în parte, dispunând măsurile care se impun.

1. Caroseriile (atât cele complete cât şi cele degradate) ridicate de pe domeniul public vor fi depozitate în mod corespunzător în spaţiul prestatorului destinat acestei operaţiuni.

Prestatorul răspunde de eventualele degradări, distrugeri etc., în cazul în care în termenul legal proprietarul solicită restituirea.

2. În cazul în care bunurile ridicate sunt revendicate în termenul legal de către proprietar, acesta din urmă are obligaţia de a achita costurile prestatorului privind ridicarea şi transportul, la care se adaugă costurile zilnice de depozitare (pază etc.).

3. După depăşirea termenului legal de păstrare, prestatorul va valorifica aceste bunuri.

Se menţionează că aceste bunuri devin proprietatea statului şi din valoarea încasată prin recuperare, prestatorul reţinând doar contravaloarea costurilor de ridicare şi transport, restul sumelor revenind beneficiarului.

4. Modul de valorificare a acestor bunuri se va hotărî trimestrial sau ori de câte ori este necesar, de către o comisie mixtă prestator - beneficiar, care va analiza fiecare caz în parte, valorificarea putându-se face prin:

 • licitaţie;
 • recuperarea şi vânzare piese schimb;
 • valorificare prin S.C. REMAT S.A.;
 • alte modalităţi.

5. Pentru caroserii, remorci, autoturisme, şasie etc., prestatorul va înregistra şi păstra elementele de identificare (plăcuţa cu seria, plăci de înmatriculare, fotografii etc.) pentru eliminarea oricăror suspiciuni privind prestarea acestei activităţi.

6. Orice diferend cu proprietarii care revendică bunurile abandonate va reveni spre soluţionare prestatorului.

7. Prestatorul, înainte de ridicarea caroseriilor, părţilor din autovehicule, remorcilor, autoturismelor este obligat să informeze pe proprietar de intenţia de ridicare. În cazul în care nu poate fi identificat proprietarul, se va lua măsura de avertizare aplicată la loc vizibil printr-un autocolant intenţia de ridicare.

C. PREZENTAREA OFERTEI

1. Oferta valorică se va prezenta separat pe fiecare activitate în parte, astfel:

a) activitatea I (blocare):

........................lei/buc. autoturism;

....................... lei/buc. autovehicul de dimensiuni mari;

....................... lei/buc. remorcă.

b) activitatea a II-a (ridicare):

....................... lei/buc. aututorism (cu depozitare maxim 24 de ore);

c) activitatea a III-a:

....................... lei/buc. ridicat, transport, depozitat (până la 90 de zile).

Toate preţurile cuprind T.V.A., prestatorul având obligaţia de a-şi include în preţ toate costurile legate de prestarea activităţii.

Orice contestare ulterioară a preţului nu poate fi luată în considerare.

Oferta valorică prezentată va putea fi indexată în funcţie de eventualele reglementări legale privind majorarea de preţuri, tarife, materiale, carburanţi, indexări de salarii etc.

Majorărirle de preţuri se vor face cu acordul scris al beneficiarului, pe bază de analiză comparativă.

2. Oferta tehnologică:

Prestatorul, pe baza tehnologiei pe care o adoptă şi posibilităţilor de dotare tehnică va prezenta în scris detalia modul în care doreşte să presteze activitatea.

Este obligatoriu ca la participarea la licitaţie prestatorul să prezinte protocolul încheiat cu organele de poliţie locală (conform op. I, art. 9, op. II şi op. III).

Oferta tehnologică va cuprinde detaliat cel puţin următoarele:

a) modul de lucru, privind efectuarea fiecărei operaţiuni (I, II, III) prezentat în detaliu (scris şi/sau înregistrat cu mijloace video);

b) modul în care se asigură informarea operativă a posesorilor autovehiculelor blocate sau ridicate;

c) modul de evidenţă a prestaţiilor executate şi decontarea contravalorii taxei pe care o percepe Primăria (conform H.C.L.) şi amenda Poliţiei;

d) modul de rezolvare a reclamaţiilor.

D. SELECŢIA OFERTELOR

Criteriile de selecţie a ofertelor sunt următoarele:

1. 70% pentru valoarea ce mai mică oferită pentru prestarea fiecărei activităţi.

Ponderea punctajului pentru fiecare activitate este:

a) 40% activitatea I (blocare), din care 40% aututorism, 40% autovehicul, 20% camere;

b) 40% activitatea a II-a (ridicare), prin care 80% inclusiv depozitarea 24 de ore, 20% depozitare pe zi;

c) 20% activitatea a III-a (ridicat caroserii abandonate).

2. 30% pentru modul tehnic, informaţional şi modern de prestarea activităţilor.

Comisia de licitaţie cu consultarea comisiei de circulaţie vor acorda prezentul punctaj.

3. +10% pentru experienţă în domeniu (să depună documente doveditoare, eventual calificative obţinute asupra prestaţiilor în domeniu pe care le-a mai efectuat anterior).

TOTAL PUNCTAJ MAXIM 110%.

E. CRITERII DE ELIGIBILITATE

Ofertanţii, pentru participarea la licitaţie  trebuie să facă dovada că dispun de minim următoarele dotări tehnice:

 • 2 buc. autoutilitare specializate (dotate corespunzător) pentru ridicare autoturisme;
 • 1-2 buc. autoutilitare (pentru deplasare) necesare prestării activităţii de blocare;
 • numărul minim de dispozitive de blocar (40 buc. pentru autoturisme; 15 buc. pentru autovehicule mari);
 • staţie emisie-recepţie cu minim următoarele posturi: unul la sediu, unul pentru fiecare maşină în parte (4 buc.), 1-2 mobile la personalul de specialitate;
 • dotare cu sistem de înregistrare video a prestaţiei efectuate ) în special la activitatea de ridicare autoturisme).

NU VOR FI ADMISE LA LICITAŢIE FIRMELE CARE NU FAC DOVADA CÃ DISPUN DE CEL PUŢIN MIJLOACELE TEHNICE ARÃTATE MAI SUS.

F. DIVERSE

1. După adjudecarea licitaţiei, prestatorul va dispune de un regulament de lucru aprobat de Consiliul Local.

2. Taxele percepute de Primărie vor fi stabilite ulterior prin Hotărâre a Consiliui Local.

3. Amenda percepută de organele de Poliţie, precum şi modul de încasare a ei se va detalia printr-un protocol încheiat în comun acord prestator, Primărie şi Poliţie.