Hotărârea nr. 7/1996

AVIZAREA SCUTIRII DE PLATA A TAXEI PENTRU FOLOSIREA LOCURILOR PUBLICE DATORATA DE GAVRILA GHEORGHE

 

H O T Ã R Â R E A      NR. 7

din data de 26 ianuarie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 ianuarie 1996;

Analizând referatul nr. 42.665/1996 al Direcţiei Economice, prin care se propune avizarea scutirii la plată a taxei pentru folosirea locurilor publice datorată de cetăţeanul Gavrilă Gheorghe din Braşov, B-dul Muncii nr. 11 A, ap. 7;

Având în vedere dispoziţiile cap. II, pct. 1, litera "c" din Ordinul M.F. nr. 1.362/1993;

În temeiul art. 21, litera "f" şi art. 29 din  Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se avizează favorabil scutirea de plată a taxei pentru folosirea locurilor publice datorată de cetăţeanul Gavrilă Gheorghe, domiciliat în Braşov, B-dul Muncii nr. 11 A, ap. 7, în valoare de 200.000 lei.

ART. 2. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

WILHELM  MAYER