Hotărârea nr. 69/1996

REGLEMENTAREA AMPLASARII CHIOSCURILOR DE DIFUZAREA PRESEI

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 69

din data de 29 martie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 martie 1996;

Analizând referatele nr. 9318/1996 al Serviciului Patrimoniu şi nr. 9262/1996 al Direcţiei Tehnice, prin care se fac propuneri cu privire la reglementarea amplasării chioşcurilor de difuzare a presei în municipiul Braşov;

Având în vedere H.C.L. nr. 15/1995;

Având în vedere prevederile Legii nr. 27/1994, privind impozitele şi taxele locale şi ale Ordonanţei nr. 24/1995;

În temeiul art. 21, literele "g", "m" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. În cazul chioşcurilor de difuzare a presei, efecte poştale şi carte edificate şi autorizate înainte de iunie 1994, se aplică prevederile art. 2 şi 3 din H.C.L. nr. 15/1995, respectiv licitarea terenului ocupat cu bonificaţie pentru investiţie făcută de agenţii economici (conform caietului de sarcini anexă la H.C.L. nr. 15/1995).

ART. 2. În cazul chioşcurilor de difuzare a presei, carte şi efecte poştale, preluate de agenţii economici de la fostele unităţi de stat, în baza unor contracte de vânzare-cumpărare, aceştia vor obţine în termen de 60 de zile autorizaţiile de construcţie, conform Legii nr. 50/1991. După obţinerea autorizaţiei şi aceşti agenţi economici vor beneficia de prevederile art. 2 şi 3 din H.C.L. nr. 15/1995.

ART. 3. Pentru agenţii economici care solicită în prezent terenuri necesare amplasării de chioşcuri de difuzare a presei, de carte şi efecte poştale, se vor organiza licitaţii - fără bonificaţie - conform H.C.L. nr. 15/1995, art. 2 şi 3. Preţul de pornire al licitaţiei este cel prevăzut de caietul de sarcini anexă la H.C.L. nr. 15 şi nr. 16/1995.

ART. 4. Terenurile ce urmează a fi scoase la licitaţie conform art. 3 se vor stabili pe baza unui studiu ce va cuprinde întreg municipiul Braşov şi va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Braşov.

ART. 5. Agenţii economici care desfac în exclusivitate presă şi carte vor plăti o taxă de 200 lei/m.p./zi, conform Legii nr. 27/1994, coroborată cu Ordonanţa nr. 24/1995.

Nu există zone de interdicţie pentru difuzare de presă, carte şi efecte poştale.

ART. 6. Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

DAN   GOGONEA