Hotărârea nr. 67/1996

INFIINTAREA UNEI COMISI PENTRU EFECTUAREA OPERATIUNILOR DE INVENTARIERE A PATRIMONIULUI MUN.BRASOV

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  67

din data de 29 martie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 martie 1996;

Analizând referatul nr. 2022/1996 al Serviciului Patrimoniu, prin care se propun măsuri privind inventarierea patrimoniului Municipiului Braşov;

Având în vedere Ordinul pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului, publicat în M.O. nr. 232/1995;

În temeiul art. 21, litera "g" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă înfiinţarea unei comisii centrale care să organizeze şi să controleze modul de efectuare a operaţiunilor de inventariere, având următoarea componenţă:

  1. Primarul Municipiului Braşov;
  2. Secretatul Consiliului Local;
  3. Director Economic;
  4. Director Tehnic;
  5. Şef Serviciul Patrimoniu.

ART. 2. Se aprobă încheierea unui contract de prestări servicii cu Universitatea "Transilvania" Braşov, Facultatea de Silvicultură şi exploatări forestiere, în vederea reactualizării patrimoniului Municipiului Braşov.

ART. 3. Valoarea estimativă a contractului va fi de 25.000.000 lei şi se va deconta din bugetul Consiliului Local, pe bază de decizie detaliată, însuşită de Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică.

ART. 4. Inventarierea va fi însuşită de comisia menţionată la art. 1, prin semnături pe listele întocmite.

ART. 5. Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

DAN   GOGONEA