Hotărârea nr. 66/1996

AMENAJAREA UNUI PUNCT DE COLECTIE A DESEURILOR SI MATERIALELOR REFOLOSIBILE IN VECINATATEA RAT.

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 66

din data de 29 martie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 martie 1996;

Analizând referatele nr. 5.259 şi nr. 6.007/1996 ale Serviciului Patrimoniu, prin care se propune însuşirea expertizei tehnice întocmită de Agenţia "TOPOCONSULT", având ca obiect întocmirea documentaţiei în vederea concesionării prin licitaţie a unui teren situat în vecinătatea R.A.T. Braşov, în scopul amenajării unui punct de colectare şi prelucrare a deşeurilor şi materialelor refolosibile;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991;

În temeiul art. 21, litera "g", art. 29 şi 76 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică privind concesionarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 8.804 m.p., înscris în C.F. Braşov nr. 4.478, sub nr.top. 9052/5/2, în vederea amenajării unui punct de colectare şi prelucrare a deşeurilor şi materialelor refolosibile.

ART. 2. Durata concesionării terenului este de 25 de ani.

ART. 3. Preţul terenului este de 9.585 lei/m.p. (preţul de pronire al licitaţiei) revenind o redevenţă anuală minimă de 384 lei. Redevenţa anuală se va stabili prin licitaţie publică.

ART. 4. Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

DAN   GOGONEA