Hotărârea nr. 64/1996

SCOATEREA DIN ADMINISTRAREA RA RIAL A IMOBILULUI DIN STR.REPUBLICII 51 SI M.SADOVEANU NR.16

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 64

din data de 29 martie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 martie 1996

Analizând referatul nr. 19.879/1996 al Serviciului Patrimoniu, prin care se propune scoaterea din administrarea R.A. RIAL Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Republicii nr. 51, M. Sadoveanu nr. 16;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 126/1995, prin care s-a aprobat vânzarea către Banca de Credit Cooperatist "BANKCOOP" S.A. Braşov a imobilului sus-menţionat;

Având în vedere dispoziţiile art. 5 din Legea nr. 15/1990;

În temeiul art. 21, litera "g" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă scoaterea din administraţia R.A. RIAL Braşov a imobilului situat în municipiul Braşov, str. Republicii nr. 51, Mihail Sadoveanu nr. 16, înscris în C.F. Braşov, nr. 8933, sub nr.top. 5475, 5474/2, compus din clădire şi teren în suprafaţă de 586 m.p.

ART. 2. R.A. RIAL Braşov şi Direcţia Economică vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

DAN    GOGONEA