Hotărârea nr. 63/1996

ACCESUL GRATUIT AL SALARIATILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNB.BRASOV LA SPECTACOLELE TEATRULUI LIRIC, SICA ALEXANDRESCU, FILARMONICA

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 63

din data de 29 martie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 martie 1996;

Analizând referatul nr. 9.152/1996 al Serviciului Protocol, prin care se propune aprobarea accesului gratuit al salariaţilor Consiliului Local al Municipiului Braşov la spectacolele organizate de instituţiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Braşov;

În temeiul art. 21, litera "s" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă accesul gratuit al salariaţilor Consiliului Local al Municipiului Braşov, la spectacolele organizate de instituţiile de cultură de interes local aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Braşov.

ART. 2. Accesul angajaţilor Consiliului Local al Municipiului Braşov la spectacolele Teatrului "Sică Alexandrescu", Teatrului Liric şi Filarmonicii "Gheorghe Dima" se va face pe bază de legitimaţie de serviciu, vizată la zi.

ART. 3. Teatrul "Sică Alexandrescu", Teatrul Liric şi Filarmonica "Gheorghe Dima" vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

DAN    GOGONEA