Hotărârea nr. 61/1996

SCHIMBAREA DENUMIRII TEATRULUI MUZICAL IN TEATRUL LIRIC

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 61

din data de 29 martie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 martie 1996;

Analizând referatul nr. 6.606/1996 al Serviciului Protocol, prin care se propune schimbarea denumirii Teatrului Muzical Braşov în Teatrul Liric, având în vedere că secţia de estradă a Teatrului Muzical nu mai funcţionează din anul 1993, precum şi repertoriul actual al acestuia, alcătuit în exclusivitate din spectacole de operă, operetă şi balet;

Având în vedere adresa nr. 3.750/1996 a Ministerului Culturii, prin care se propune aprobarea schimbării denumirii Teatrului Muzical Braşov în Teatrul Liric;

În temeiul art. 21, litera "n" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Începând cu data prezentei hotărâri se aprobă schimbarea denumirii Teatrului Muzical Braşov în Teatrul Liric.

ART. 2. Teatrul Muzical Braşov va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

DAN    GOGONEA