H O T Ã R Â R E A   NR. 60

din data de 29 martie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 martie 1996;

Analizând referatul nr. 27.963/1996 al Serviciului Patrimoniu, prin care se propune completarea H.C.L. nr. 48/1996, ca urmare a efectuării expertizei tehnice întocmită de Agenţia TOPOCONSULT S.R.L. Braşov,

Având în vedere H.C.L. nr. 16/1994;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991;

În temeiul art. 21, litera "g", art. 29 şi 76 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă concesionarea directă, fără licitaţie publică, pe durata existenţei construcţiei, a terenului situat în Braşov, str. Crişan nr. 5 C, în suprafaţă de 300 m.p., înscris în C.F. Braşov nr. 12754, nr.top. 163/1,160

                                                                                                                                                                         1/1/2

ART. 2. Terenul menţionat la art. 1 se concesionează pe durata existenţei construcţiei înscrisă în C.F. Braşov nr. 12754, sub nr.top. 163/1,160, cu destinaţie curţi-construcţii.

                      2

ART. 3. Preţul terenului este de 13.868 lei/m.p., conform raportului de expertiză tehnică nr. 9/1996, întocmit de Societatea Generală a Experţilor Tehnici S.A. - Filiala Braşov.

ART. 4. Se aprobă atribuirea în proprietatea numitului Pătrăşcioiu Constantin, veteran de război, a terenului situat în Braşov, str. Crişan nr. 5 C, înscris în C.F. 12754, sub nr.top. 163/1,160, având destinaţia de loc de casă conform art. 13

                                                                                                               1/1/3

din Legea nr. 44/1994, teren în suprafaţă de 457 m.p.

ART. 5. Direcţia Economică şi Direcţia Tehnică vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

DAN    GOGONEA