Hotărârea nr. 59/1996

MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL 20/96

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 59

din data de 29 martie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 martie 1996;

Analizând referatul nr. 41.179/1996 al Serviciului Patrimoniu, referitor la modificarea şi completarea H.C.L. nr. 20/1996;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, H.C.L. nr. 15/1995 şi H.C.L. nr. 30/1992;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale;

În temeiul art. 21, litera "m" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se modifică art. 4 din Regulamentul privind modalitatea de desfăşurare a comerţului pe spaţiile aparţinând domeniului public, după cum urmează:

Desfacerea în faţa propriilor magazine se poate efectua prin prezentarea de rafturi, standere, tonete şi mese aprobate în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991.

Pentru suprafaţa  ocupată se vor achita taxele prevăzute de Legea nr. 27/1994 în funcţie de durata ocupării (8 ore/zi).

ART. 2. Art. 6, alin. 1 din Regulamentul anexă la H.C.L. nr. 20/1996 se completează după cum urmează:

"Pe unele spaţii aparţinând domeniului public (trotuare), se poate desfăşura comerţ prin vânzarea pe mese, tonete sau standuri tip proiectate, executate şi închiriate de Primărie, pentru următoarele activităţi:

  • - cărţi, presă, artizanat, picturi.
  • Vânzarea fructelor şi citricelor se va face numai în staţiile RAT, în spaţii special amenajate sau pe amplasamente aprobate de Consiliul Local în tonete standard.

ART. 3. Eliberarea autorizaţiilor se face de Serviciul Corp Control Comercial în baza autorizaţiei eliberate de S.A.U.

Pentru o durată mai mare de 30 de zile se vor înainta lunar listele cu terenurile propuse a fi ocupate în vederea aprobării lor de către Consiliul Local.

ART. 4. La eliberarea certificatelor de urbanism se va preciza de către Direcţia Tehnică situaţia juridică şi economică a terenurilor în cauză în conformitate cu prevederile Legii nr. 27/1994 şi H.C.L. nr. 15/1995.

ART. 5. Evidenţa nominală a autorizaţiilor se va ţine de către Corpul de Control Comercial şi va fi înaintată spre urmărire din punct de vedere financiar Serviciului Buget - Taxe.

ART. 6. Autorizaţiile aprobate pentru o perioadă mai mică de 30 de zile, nu pot fi prelungite, acestea fiind acordate o singură dată.

ART. 7. Zona în care se pot desfăşura activităţi comerciale prevăzute în solicitarea agentului va fi prevăzută în certificatul de urbanism şi în autorizaţia de funcţionare.

ART. 8. Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri atrage după sine în mod gradat următoarele sancţiuni:

a) - amendă de 500.000 lei;

b) - retragerea autorizaţiei pe 30 de zile;

c) - retragerea autorizaţiei pe 6 luni;

d) - interdicţia totală de a face comerţ de acest gen în municipiul Braşov.

ART. 9. Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

DAN    GOGONEA