Hotărârea nr. 58/1996

AVIZAREA EFECTUARII EXPERTIZEI TEHNICE DE EVALUARE A TERENURILOR CE FAC OBIECTUL UNUI SCHIMB (TODASCA ARETA SI NEDELCU MARIA)

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 58

din data de 29 martie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 martie 1996;

Analizând referatul nr. 6.701/1996 al Serviciului Patrimoniu, prin care se propune aprobarea atribuirii la schimb, cetăţenilor Todaşcă Areta şi Nedelcu Maria din Braşov, str. Memorandului nr. 19, a unui teren în intravilanul municipiului Braşov;

Având în vedere prevederile Decretului nr. 522/1995;

În temeiul art. 21, litera "g", art. 29 şi 76 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se acordă avizul de principiu în vederea efectuării expertizei tehnice de evaluare a terenurilor înscrise în C.F. Braşov nr. 29.708 sub nr.top. 13931/7385/2/2, C.F. nr. 2219, nr.top. 5815-5816-5818; C.F. nr. 1287, nr.top. 2068/6/4/4, C.F. nr. 23769 nr.top. 2086/2/6/13/1, 2068/6/4/44/1/1, C.F. nr. 22496, nr.top. 2068/6/4/31.

ART. 2. După întocmirea expertizei menţionate la art. 1, va fi înaintată spre însuşire Consiliului Local Braşov.

ART. 3. Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

DAN    GOGONEA