Hotărârea nr. 56/1996

COINCESIONAREA DIRECTA A UNUI TEREN DIN STR.MEMORANDULUI 7A SI 7 B.

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 56

din data de 29 martie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 martie 1996;

Analizând referatul nr. 9.246/1996 al Serviciului Patrimoniu, prin care se propune concesionarea unui teren situat în municipiul Braşov, str. Memorandului nr. 7A şi 7B;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991;

Având în vedere H.C.L. nr. 16/1994;

În temeiul art. 21, litera "g" şi art. 76 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă concesionarea directă a unui teren în suprafaţă de 195 m.p., situat în Braşov, str. Memorandului nr. 7A şi 7B, fără a afecta suprafaţa de 70 m.p. ce figurează ca drum secundar.

ART. 2. Expertizele tehnice nr. 1303 şi 1304/1994 întocmite de Corpul experţilor tehnici din România, Filiala Braşov, se vor reface incluzând documentaţia de dezmembrare pentru suprafaţa de teren de 195 m.p.

ART. 3. Preţul terenului stabilit la nivelul lunii ianuarie 1995 la 30.860 lei/m.p., se va reactualiza odată cu refacerea expertizelor.

ART. 4. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

DAN    GOGONEA