Hotărârea nr. 55/1996

APROBAREA PROPUNERILOR DE MODIFICARE ALE HCL 45/1994

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 55

din data de 29 martie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 martie 1996;

Analizând propunerile Consiliului de administraţie R.A. RIAL privind modificarea şi actualizarea Hotărârii nr. 45/1994, privind spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;

În temeiul art. 21, litera "g" şi 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Contractele de închiriere privitoare la spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, al căror termen expiră (încetează), nu vor mai fi prelungite în situaţiile în care:

a) locatarii (chiriaşi) au lăsat nefolosit spaţiul închirat;

b) spaţiul este folosit de un agent economic (altul decât titularul contractului), fără titlu;

c) locatarii (chiriaşii) au adus modificări spaţiului fără respectarea prevederilor legale în vigoare (Legea nr. 50/1991);

d) locatarii (chiriaşii) au schimbat în mod abuziv (fără acordul locatorului) destinaia spaţiului închiriat;

e) locatarii (chiriaşii) au adus stricăciuni spaţiului;

f) locatarii (chiriaşii) nu au efectuat lucrările de întreţinere, consolidare şi modernizare a spaţiului pe cheltuiala proprie, în conformitate cu angajamentul anexă la contractul de închiriere;

g) locatarii (chiriaşii) nu au respectat, în mod repetat, termenele de achitare a chiriei (rău platnicii);

h) locatarii (chiriaşii) au încheiat contracte de subînchiriere (în tot sau în parte), asociere, colaborare cu terţi, referitoare la folosinţa spaţiului, fără acordul locatorului.

ART. 2. Prevederile art. 1 sunt aplicabile tuturor titularilor de contracte de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă indiferent de modul de dobândire (licitaţie, atribuire, Legea nr. 42/1991, Legea nr. 17 etc.).

ART. 3. Titularii contractelor de închiriere ale spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă care respectă prevederile contractuale vor beneficia de prelungirea contractelor pe încă 1 an, după care se vor aplica prevederile art. 4.

3.1. Titularii contractelor de închiriere ale spaţiilor cu altă destinaţie care respectă în totalitate prevederile contractuale şi se încadrează în prevederile Legii nr. 17/1994 vor beneficia de prelungirea contractelor pe 5 (cinci) ani de la data apariţiei legii.

3.2. Chiria pentru spaţiile cu altă destinaţie prevăzute la art. 3 şi 3.1. se va stabili pe baza Deciziei Consiliului Judeţean Braşov.

ART. 4. Spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă ce se disponibilizează ca urmare a aplicării art. 1 şi 3 sau devin disponibile prin încetarea titlului locativ general de reziliere, renunţare la contract, decesul chiriaşului, decăderea din drepturile civile, lipsa capacităţii fizice, anularea de către organele competente, se vor închiria prin licitaţie publică, conform prevederilor legale în vigoare cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Braşov.

Închirierea se face pe o perioadă de 5 (cinci) ani pentru activitatea de comerţ şi de 10 (zece) ani pentru activitatea de producţie şi prestări servicii.

Contractele se vor revizui anual; nerespectarea clauzelor acestora putând atrage rezilierea unilaterală a contractelor.

4.1. Titularii contractelor de închiriere ce se încadrează la art. 3. şi 3.1. din prezenta hotărâre vor beneficia de punctaj suplimentar în cazul licitaţiei prevăzute la art. 4.

4.2. Preţul de pornire al licitaţiei este cel prevăzut la pct. 3.2.

4.3. Punctajul suplimentar se va acorda funcţie de investiţiile făcute de titularii în amenajarea, întreţinerea, modernizarea, repararea spaţiilor deţinute cu chirie până  la data licitaţiei, dacă acestea au fost făcute cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991.

Modul concret de acordare a bonificaţiei se va face prin caietul de sarcini al licitaţiei.

ART. 5. Prin excepţie de la art. 4 spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă pot fi închiriate direct prin hotărâre a Consiliului Local, pentru:

  • beneficiarii Legii nr. 42/1990;
  • beneficiarii de prevederi legale (notari, micii meseriaşi, grădiniţe, farmacii, dispensare etc.);
  • partide politice, asociaţii, fundaţii neguvernamentale;
  • agenţii economici care s-au asociat cu Consiliul local;
  • spaţii desfacere, pâine, carne, lactate.

5.1. Prelungirea contractelor pentru spaţiile menţionate la alineatul precedent, în cazul respectării integrale a prevederilor contractuale se face de către R.A. RIAL Braşov, pe o perioadă de maxim 3 ani.

ART. 6. Se interzice titularilor contractelor de închiriere a spaţiilor cu altă destinaţie să subînchirieze, să se asocieze cu alţi agenţi economici în vederea exploatării spaţiului respectiv.

ART. 7. Schimbarea de destinaţie din locuinţă în spaţiu cu altă destinaţie este interzisă, iar din spaţiu cu altă destinaţie în locuinţă este de competenţa Consiliului Local.

7.1. Schimbarea şi completarea profilului unui spaţiu cu altă destinaţie este de competenţa Consiliului Local al Municipiului Braşov, cu modificarea corespunzătoare a chiriei.

ART. 8. Se aprobă metodologia şi Regulamentul de aplicare al prezentei hotărâri.

ART. 9. Prezenta hotărâre anulează H.C.L. nr. 48/1992; H.C.L. nr. 30/1994; H.C.L. nr. 45/1995 şi orice alte prevederi contrare din hotărâri anterioare ale Consiliului Local al Municipiului Braşov.

ART. 10. Direcţia Economică şi R.A. RIAL Braşov vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

DAN    GOGONEA

R E G U L A M E N T

de aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 55/1996 privind spaţiile cu altă destinaţie

1. În vederea aplicării prevederilor art. 1 din H.C.L. nr. 55/1996 se vor constitui prin grija R.A. RIAL Braşov şi Serviciul Patrimoniu, echipe de verificare a respectării clauzelor contractuale pentru spaţiile cu altă destinaţie, ce vor face verificarea spaţiilor cel puţin anual.

1.1. Rezultatele verificării vor fi consemnate de R.A. RIAL şi Serviciul Patrimoniu în procese-verbale ce vor sta la baza aplicării art. 3 şi 3.1. din H.C.L. nr. 55/1996. Procesul-verbal va consemna şi respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991.

2. Prelungirea contractelor de închiriere prevăzută la art. 3 şi 3.1. se va face pe baza proceselor-verbale prevăzute la art. 1, de către R.A. RIAL Braşov şi Serviciul Patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Braşov, cu aprobarea acestuia.

3. În vederea aplicării art. 4 din H.C.L. nr. 55/1996, după aprobarea scoaterii la licitaţie a spaţiilor de către Consiliul Local organizatorul licitaţiei este R.A. RIAL Braşov, în calitate de administrator.

În comisia de licitaţie se vor include în mod obligatoriu un reprezentant al Ministerului de Finanţe şi un reprezentant al Consiliului Local.

Documentaţia de licitaţie va fi avizată de către serviciile de specialitate din cadrul Consiliului Local.

4. Cazurile prevăzute în art. 5 din H.C.L. nr. 55/1996, referitoare la închirierea directă fără licitaţie a spaţiilor cu altă destinaţie conform prevederilor legale se vor aproba prin vot de către Consiliul Local în plen, în baza avizului dat de către următoarea comisie:

reprezentant Serviciul Contencios al Consiliului Local;

reprezentant spaţii cu altă destinaţie R.A. RIAL Braşov;

reprezentant al Corpului de Control Comercial din cadrul Consiliului Local;

un reprezentant al comisiei de specialitate nr. 3 al Consiliului Local.

4.1. Comisia prevăzută la art. 4 se va întruni lunar şi va hotărî (aviza) cu majoritate de voturi.