Hotărârea nr. 54/1996

UTILIZAREA SALII DE SEDINTE A CONSILIULUI LOCAL BRASOV

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 54

din data de 12 martie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 12 martie 1996;

Analizând modul de utilizare a sălii destinate desfăşurării Consiliului Local al Municipiului Braşov şi pentru a asigura exploatarea şi conservarea acesteia în condiţii optime;

În temeiul art. 21, litera "o" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Începând cu data prezentei hotărâri, sala de şedinţe a Consiliului Local va fi utilizată numai pentru desfăşurarea şedinţelor Consiliului Local şi pentru nevoile curente ale serviciilor de specialitate ale Primăriei.

ART. 2. Direcţia Administraţie Publică Locală, Direcţia Economică şi Direcţia Tehnică vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

RADU    CAFTANAT