Hotărârea nr. 52/1996

APROBAREA LISTEI CHELTUIELILOR DE CAPITOL - DOTARI

H O T Ã R Â R E A   NR. 52

din data de 23 februarie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 23 februarie 1996;

Analizând referatul nr. 1.750/1996 al Direcţiei Economice, prin care se propune aprobarea listei cheltuielilor de capital-dotări;

În temeiul art. 21, litera "e" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă lista de cheltuieli de capital-dotări, după cum urmează:

C. - DOTÃRI TOTAL                                                                        mii lei

                                                                                                          388.000

  • - echipament birotic conform anexei 1                         225.000
  • - apărare civilă                                                                     55.000
  • - dotări sediu                                                                     108.000

ART. 2. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

LIVIUS   POPA

                                                                                                                                                                                    ANEXÃ

                                                                                                                                                                           la H.C.L. nr. 52/1996

NECESARUL DE ACHIZIŢII ECHIPAMENTE BIROTICÃ ŞI LUCRÃRI INFORMATICE PE ANUL 1996


Nr.      Echipamente sau lucrări                                                                           Nr.            Preţ unitar             Preţ total

crt.                                                                                                                             buc.             (mii lei)                 (mii lei)


1.       Achiziţie aparatură pentru modernizarea reţelei de calculatoare         -                  30.000                    30.000

2.       Modernizarea (upgrade) calculatoare PC 386 pentru PC 486             10                  0.900                      9.000

3.        Calculatoare PC 486/66 MHz                                                                       5                  3.500                    17.500

4.       Calculatoare PC 486/100 MHz                                                                      6                  4.500                    27.000

5.       Calculatoare P5/90 MHz                                                                                 5                  5.500                    27.000

6.       Calculatoare 5/100 MHz                                                                                 4                  6.600                     26.400

7.       Imprimantă A3 mare viteză                                                                             1                 7.000                       7.000

8.       Imprimantă A4                                                                                                  4                  2.000                       8.000

9.       Imprimantă A3 matricială                                                                               4                  3.000                     12.000

10.     Aparat telefax cu robot                                                                                     2                 2.500                        5.000

11.     Copiator birou A4                                                                                             1                  4.000                       4.000

12.     Surse non-interuptibile                                                                                   8                  1.200                       9.600

13.     Program PC Arc Info                                                                                        1                  9.500                       9.500

14.     Program PC Arc View-Upgrade                                                                     1                  1.000                       1.000

15.     Upgrade Windows 95, PLUS + Office 95                                                     1                  2.000                       2.000

16.     Program prelucrare planşe cadastrale din format raster în format        1                  9.000                       9.000

           digital

17.    Program bancă date cadastrală în format alfa-numeric pe suport          1                  2.000                       2.000

          informatic

18.    Program prelucrare hartă municipiu Braşov 1:1.000 din format               -                   2.000                       2.000

          raster în format vectorizat

19.    Prelucrare baza de date recensământ pe adresa poştală                         -                   1.500                        1.500

20.    Fax modem                                                                                                          1                      500                           500

21.    Mobilier birotică                                                                                                  10                  1.000                        1.000

22.    Interconectare fibră optică - clădirea Primăriei de clădirea                       -                     5.000                        5.000

          Consiliului Judeţean

                                                                                                                                          Total:  225.000 mii lei