Hotărârea nr. 50/1996

ASOCIEREA SC MARSIC SRL CU CONSILIUL LOCAL BRASOV

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 50

din data de 23 februarie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 23 februarie 1996;

Analizând referatul nr. 3.129/1996 al Serviciului Patrimoniu, prin care se propune aprobarea asocierii între Consiliul Local şi S.C. "POP MARSIC" S.R.L., în scopul amenajării zonei cuprinse între magazinul "DUPLEX 91" şi magazinul "STAR";

În temeiul art. 21, litera "x" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă asocierea Consiliului Local al Municipiului Braşov cu S.C. "POP MARSIC" S.R.L.

ART. 2. Obiectul asocierii îl constituie amenajarea zonei cuprinse între magazinul "STAR" şi magazinul "DUPLEX 91".

ART. 3. Lucrările de amenajare se vor face pe baza unui proiect avizat de Comisia de Arhitectură a Consiliului Local.

ART. 4. Durata asocierii este de 20 de ani în condiţiile unei investiţii minime din partea S.C. "POP MARSIC" S.R.L. de 1 miliard de lei.

ART. 5. Lucrările de amenajare se vor finaliza în maxim un an de la data prezentei hotărâri.

ART. 6. Din suprafaţa totală a amenajărilor 70% va fi de utilitate publică (refugii călători, grup social) şi 30% va fi folosită în exclusivitate de S.C. "POP MARSIC" S.R.L.

ART. 7. În cazul nerespectării destinaţiei a suprafeţelor menţionate la art. 6 şi a termenului de finalizare a lucărilor, contractul se reziliază unilateral.

ART. 8. Se aprobă proiectul de contract de asociere, parte integrantă a prezentei hotărâri, în condiţiile avizării lui de către Direcţia Economică şi Serviciul Contencios din cadrul Consiliului Local Braşov.

 

Preşedinte al şedinţei,

LIVIUS   POPA