Hotărârea nr. 5/1996

APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PRIVIND TRANSPORTUL IN COMUN IN BRASOV - VIZITA UNEI DELEGATII LA VIENA

 

H O T Ã R Â R E A     NR. 5

republicată conform Hotărârii Consiliului Local nr. 33/1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 36 ianuarie 1996;

Analizând referatul cu nr. 1.155/1996 al Direcţiei Economice, prin care se propune finanţarea de la bugetul local a studiului de fezabilitate privind reabilitarea transportului în comun de călători în municipiul Braşov şi deplasarea unei delegaţii a Consiliului Local la Viena, în vederea stabilirii datelor tehnice ce vor sta la baza studiului de fezabilitate;

În temeiul art. 21, literele "e", "x" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă finanţarea de la bugetul local a studiului de fezabilitate privind realibitarea transportului în comun în municipiul Braşov.

ART. 2. Studiul de fezabilitate se va întocmi prin selectare de oferte cu respectarea legislaţiei în vigoare pe baza unui caiet de sarcini aprobat de Consiliul Local.

Caietul de sarcini va prevedea obligativitatea analizării comparate a tuturor ofertelor, fără excepţie.

ART. 3. Studiul de fezabilitate va fi inclus în lista de investiţii pe anul 1996, anexă la bugetul local.

ART. 4. Se aprobă deplasarea la Viena a unei delegaţii, în vederea stabilirii datelor tehnice care vor sta la baza studiului de fezabilitate, având următoarea componenţă:

  1. Corneliu Popa                       - viceprimar;
  2. Wilhelm Mayer                       - consilier;
  3. Cornel Samoilă                     - consilier;
  4. Puşcaşu Gheorghe              - consilier;
  5. Gavrilă Aurel                           - consilier;
  6. Pulpea Augustin                    - director R.A. Transport
  7. reprezentant I.A.R. Braşov 

ART. 5. Direcţia Economică va asigura sursele financiare necesare efectuării acestei deplasări.

ART. 6. Direcţia Economică, Direcţia Tehnică şi Regia Autonomă de Transport vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

WILHELM  MAYER