Hotărârea nr. 48/1996

APROBAREA VARIANTEI A II A PRIVIND CONCESIONAREA DIRECTA A UNUI TEREN - STR.CRISAN 5C

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 48

din data de 23 martie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 23 martie 1996;

Analizând referatul nr. 27.963/1996 al Serviciului Patrimoniu, prin care se propune concesionarea unui teren în suprafaţă de 757,60 m.p., situat în Braşov, str. Crişan nr. 5 C;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 şi ale Legii nr. 44/1994, art. 13, litera "b";

În temeiul art. 21, litera "g",  art. 29 şi 76 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă varianta a II-a propusă prin referatul nr. 27.963/1996 al Serviciului Patrimoniu, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, privind concesionarea directă fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 757,60 m.p., situat în Braşov, str. Crişan nr. 5 C.

ART. 3. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

LIVIUS   POPA