Hotărârea nr. 47/1996

DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA CATRE RA ROMTELECOM A UNOR TERENURI OCUPATE DE CABINELE TELEFONICE.

H O T Ã R Â R E A    NR. 47

din data de 23 februarie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 23 februarie 1996;

Analizând referatul nr. 42.923/1996 al Serviciului Patrimoniu, prin care se propune încheierea de contracte de închiriere cu R.A. ROMTELECOM, pentru terenurile ocupate de cabinele telefonice ale acesteia;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 15/1995;

Având în vedere prevederile Legii nr. 27/1994, privind impozitele şi taxele locale;

În temeiul art. 21, litera "g" , art. 29 şi 78 din Legea administraţiei publice locale;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 5 ani către R.A. ROMTELECOM, a terenurilor ocupate cu cabinele telefonice ale regiei.

ART. 2. Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

LIVIUS   POPA