Hotărârea nr. 46/1996

INCREDINTAREA UNOR TERENURI LA LOTERIA NATIONALA

 

H O T Ã R Â R E A     NR. 46

din data de 23 februarie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 23 februarie 1996;

Analizând referatul nr. 118/1996 al Serviciului Patrimoniu, prin care se propune încredinţarea directă a Regiei Autonome Loteria Naţională a terenurilor ocupate de chioşcurile şi măsuţele acestora;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 27/1994, privind impozitele şi taxele locale;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 15/1995;

În temeiul art. 21, litera "g", art. 29 şi 76 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă încredinţarea directă Regiei Autonome Loteria Naţională a terenurilor aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Braşov şi ocupate de chioşcurile şi măsuţele acestora.

ART. 2. Taxele de ocupare a domeniului public sau privat se vor percepe în conformitate cu prevederile Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale.

ART. 3. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

LIVIUS   POPA