Hotărârea nr. 45/1996

MODIFICAREA NUMARULUI DE MEMBRI AI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE RA RIAL

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 45

din data de 23 februarie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 23 februarie 1996;

Analizând referatul nr. 1.512/1996, prin care se propune mărirea numărului membrilor consiliului de administraţie R.A. RIAL Braşov la 13 persoane;

Având în vedere Hotărârea nr. 1/A a Consiliului de administraţie R.A. RIAL Braşov din 15 februarie 1996;

În temeiul art. 21, litera "k" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă modificarea numărului de membri ai Consiliului de administraţiei al R.A. RIAL Braşov la 13, prin cooptarea domnului Loga Mugur - şef al Serviciului Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Braşov şi a domnului Rusu Dan - şef lot dispecerat Braşov.

ART. 2. Direcţia Tehnică şi R.A. RIAL Braşov vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

LIVIUS   POPA