Hotărârea nr. 43/1996

DESFASURAREA ACTIVITATII DE SALUBRIZARE IN MUN.BRASOV

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 43

din data de 23  februarie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 23 februarie 1996;

Analizând referatul nr. 5.226/1996 al Serviciului de Gospodărie Comunală, prin care se propun măsuri privind desfăşurarea activităţii de salubrizare în municipiul Braşov,


În temeiul art. 21, litera "l" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă continuarea activităţii de salubrizare a municipiului Braşov, până la data de 15 martie 1996, constând în operaţiuni specifice sezonului rece, în funcţie de condiţiile meteorologice, cu firmele prestatoare din anul 1994/1995 pe bază de comandă.

ART. 2. Începând cu data de 15 martie 1996 se vor încheia acte adiţionale la contractele de concesionare încheiate în 1994, pe aceleaşi zone şi cu aceleaşi firme prestatoare, pe baza caietului de sarcini, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3. Tarifele şi preţurile de contractare vor fi stabilite potrivit caietului de sarcini.

ART. 4. Se aprobă organizarea de licitaţii în vederea extinderii activităţii de salubrizare şi la zonele din municipiu, neacoperite de contracte.

ART. 5. Firmele care desfăşoară activitatea de salubrizare în municipiul Braşov pe baza contractelor de concesiune încheiate vor avea acces gratuit la rampele pentru depozitarea gunoiului colectat de pe domeniul public.

ART. 6. Direcţia Tehnică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

LIVIUS   POPA