Hotărârea nr. 42/1996

EFECTUAREA UNUI STUDIU DE DOTARE DENDROLOGICA

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 42

din data de 23 februarie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 23 februarie 1996;

Analizând referatul nr. 5.488/1996 al Serviciului de Gospodărie Comunală, prin care se propune aprobarea planului de amenajări spaţii verzi şi plantaţii pe anul 1996;

În temeiul art. 21, literele "e", "g" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă efectuarea unui studiu de dotare dendrologică anuală pentru zonele verzi din municipiul Braşov.

ART. 2. Studiul de dotare dendrologică va fi executat prin încredinţarea directă de către catedra de specialitate a Universităţii "Transilvania".

ART. 3. Activitatea de amenajare peisagistică a zonelor verzi va fi scoasă la licitaţie.

ART. 4. Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

LIVIUS   POPA