Hotărârea nr. 38/1996

APROBARE PUZ ZONA FRE BRASOV

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 38

din data de 23 februarie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 23 februarie 1996;

Analizând referatul nr. 23.659/1996 al Serviciului de Urbanism şi Amenajare a Teritoriului, prin care se propune aprobarea P.U.D. Zona F.R.E. Braşov, al cărui beneficiar este Filiala Reţele electrice RENEL Braşov;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991;

În temeiul art. 21, litera "m" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă varianta a II-a a Proiectului nr. 31.010/1995 -  P.U.D. Zona F.R.E. Braşov, întocmit de S.C. "PROIECT" Braşov S.A. şi având ca beneficiar Filiala Reţele Electrice RENEL Braşov.

ART. 2. Direcţia Tehnică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

LIVIUS   POPA