Hotărârea nr. 37/1996

EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUCTIE PE NUMELE CONSILIUL LOCAL BRASOV - ASOCIATIA GAZ METAN STUPINI

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 37

din data de 23 februarie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 23 februarie 1996;

Analizând referatul nr. 5.339/1996 al Serviciului Tehnic-Investiţii, prin care se propune eliberarea unei autorizaţii de construcţie, având ca titular Consiliul Local şi Asociaţia Gaz Metan - Stupini, în vederea realizării investiţiei "Alimentare cu gaze naturale a cartierului Stupini - Braşov" şi a deschiderii finanţării la B.R.D. Braşov;

În temeiul art. 21, litera "g" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă emiterea unei autorizaţii de construcţie având ca titular Consiliul Local Braşov şi Asociaţia Gaz Metan - Stupini, în vederea realizării investiţiei "Alimentare cu gaze naturale a cartierului Stupini - Braşov".

ART. 2. Direcţia Tehnică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

LIVIUS   POPA