Hotărârea nr. 36/1996

EXTINDEREA RETELEI DE GAZE NATURALE PE STR.PODUL CRETULUI DIN BV.

 

H O T Ã R Ã R E A    NR. 36

din data de 23 februarie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 23 februarie 1996;

Analizând referatul nr. 1.305/1996 al Serviciului de Urbanism şi Amenajare a Teritoriului, prin care se propune includerea în lista de proiecte pe anul 1996 şi a studiului de fezabilitate - Extinderea reţelei de gaze naturale pe str. Podul Creţului din Braşov;

În temeiul art. 21, literele "c", "e" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă includerea în lista de proiecte pe anul 1996 a studiului de fezabilitate "Extinderea reţelei de gaze naturale pe str. Podul Creţului din Braşov".

ART. 2. Direcţia Tehnică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

LIVIUS    POPA