Hotărârea nr. 35/1996

PLATA DIN BUGETUL LOCAL A SUMEI DE 10 MILIOANE LEI PENBTRU ORGANIZAREA ACTIVITATILOR DE INFORMARE SI EDUCATIE RUTIERA.

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 35

din data de 23 februarie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 23 februarie 1996;

Analizând referatul nr. 1.517/1996 al Direcţiei Economice, prin care se propune finanţarea de la bugetul local a activităţilor de informare şi educaţie rutieră pe anul 1996;

În temeiul art. 21, litera "e" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă plata de la bugetul local a sumei de 10.000.000 lei, în vederea organizării şi desfăşurării de către Poliţia Braşov a activităţilor de informare şi educaţie rutieră pe anul 1996, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

LIVIUS    POPA