Hotărârea nr. 33/1996

MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL 5/96

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 33

din data de 23 februarie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 23 februarie 1996;

Analizând referatul nr. 5.494/1996 al Direcţiei Economice, prin care se propune modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 5/1996, în sensul ca studiul de fezabilitate aprobat de Consiliul Local să privească reabilitarea transportului în comun în municipiul Braşov să analizeze toate ofertele existente în acest domeniu;

În temeiul art. 21, litera "l" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 5/1996, care va avea următorul conţinut:

"ART. 1. Se aprobă finanţarea de la bugetul local a studiului de fezabilitate privind reabilitarea transportului în comun în municipiul Braşov".

ART. 2. Se completează Hotărârea Consiliului Local nr. 5/1996 cu două articole, care vor avea următorul conţinut:

"ART. 2. Studiul de fezabilitate se va întocmi prin selectare de oferte, cu respectarea legislaţiei în vigoare, pe baza unui caiet de sarcini aprobat de Consiliul Local. Caietul de sarcini va prevedea obligativitatea analizării comparate a tuturor ofertelor, fără excepţie.

ART. 3. Studiul de fezabilitate va fi inclus în lista de investiţii pe anul 1996, anexă la bugetul local".

ART. 3. Hotărârea nr. 5/1996 a Consiliului Local Braşov va fi republicată, conform modificărilor şi completărilor din prezenta hotărâre.

ART. 4. Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi R.A. Transport vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

LIVIUS    POPA