Hotărârea nr. 32/1996

ESALONAREA LA PLATA A TAXEI DE TIMBRU DATORATA DE D-NA BARICZ ERZSEBET

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 32

din data de 23 februarie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 23 februarie 1996;

Analizând referatul nr. 3.347/1996 al Direcţiei Economice, prin care se propune eşalonarea la plată a taxei de timbru, datorată de doamna Baricz Erzsebet din Braşov;

Având în vedere adresa nr. 507/1996 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Braşov;

Având în vedere Ordinul M.F. nr. 1362/1993;

În temeiul art. 21, litera "e" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se avizează eşalonarea la plată a taxei de timbru în valoare de 997.540 lei, datorată de doamna Baricz Erzsebet, din Braşov.

ART. 2. Se avizează eşalonarea în rate lunare egale, până la data de 31 decembrie 1996.

ART. 3. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

LIVIUS    POPA