Hotărârea nr. 3/1996

REGULAMENTUL PRIVIND MODALITATEA DE INCHIDERE A LOGIILOR SI BALCOANELOR

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 3

din data de 26 ianuarie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 ianuarie 1996;

Analizând referatul nr. 1.279/1996 al Direcţiei Tehnice, prin care se propune aprobarea Regulamentului privind modalitatea de închidere a logiilor şi balcoanelor în municipiul Braşov, precum şi posibilitatea construirii la parterul blocurilor a unor logii şi balcoane;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991;

În temeiul art. 21, litera "h" şi art. 29 din Legea administraţiei pubice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă Regulamentul privind modalitatea de închidere a logiilor şi balcoanelor şi posibilitatea construirii la parterul blocurilor a unor logii şi balcoane, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 87/1993.

ART. 3. Direcţia Tehnică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

WILHELM   MAYER

 

R E G U L A M E N T

privind modalitatea de închidere a logiilor şi balcoanelor în municipiul Braşov, precum şi posibilitatea construirii la parterul blocurilor de locuit în comun a unor logii şi balcoane

ART. 1 a) În municipiul Braşov logiile şi balcoanele blocurilor de locuit în comun se pot închide prin construcţii uşoare din profile metalice sau din lemn şi sticlă.

b) Propunerile de închideri se autorizează unitar pentru un bloc. Nu se admit cereri pentru un singur apartament sau câteva apartamente.

c) Certificatul de urbanism se va elibera pe numele asociaţiei de locatari sau coproprietari şi nu pe numele unor persoane fizice, asociaţiei în calitate de beneficiar revenindu-i obligaţia de a urmări respectarea proiectului autorizat.

d) Pentru eliberarea certificatului de urbanism sunt necesare următoarele acte:

  • cerere tip pentru certificat, completată în numele asociaţiei de locatari sau coproprietari;
  • planul de situaţie la sc. 1:500 întocmit corect, în care să se prezinte vecinătăţile, strada, accesele, amplasarea logiilor şi balcoanelor.

e) În urma eliberării certificatului de urbanism se va elibera autorizaţia de construire, conform Legii nr. 50/1991 şi Legii nr. 10/1995.

Pentru autorizaţie se solicită următoarele:

  • copia xerox a certificatului de urbanism;
  • proiectul de închidere a logiilor şi balcoanelor în două exemplare;
  • avizele cerute prin certificatul de urbanism.

ART. 2. Pentru toate închiderile de balcoane şi logii care nu au respectat condiţiile cerute prin certificatul de urbanism sau au încălcat prevederile autorizaţiei de construire se vor aplica prevederile Legii nr. 50/1991, cap. IV, art. 26, "a".

ART. 3. Este interzisă transformarea balcoanelor închise în spaţii de depozitare a materialelor grele sau inflamabile.

ART. 4. Elemente legate de estetica acestora, culoare, materiale şi forma vor fi stipulate prin certificatele de urbanism.

ART. 5. a) De neaplicarea amenzilor cerute de Legea nr. 50/1991 beneficiază doar acele logii şi balcoane închise anterior apariţiei Legii şi nu cele realizate după această dată.

b) Celor ce şi-au închis balcoanele într-un mod diferit de cel general al blocului li se va indica modificarea închiderilor fără a li se aplica amenzi, iar în cazul în care nu execută această somaţie li se vor aplica individual prevederile Legii nr. 50/1991, cap. IV, art. 26, "a".

ART. 6. Pentru închiderea unor balcoane şi logii pe următoarele străzi: M. Kogălniceanu, toamnei, B-dul 15 Noiembrie, B-dul Griviţei (intersecţia M. Kogălniceanu până la intersecţia cu 13 Decembrie cu B-dul Griviţei) blocurile placate cu cărămidă aflate în perimetrul Calea Bucureşti - str. Zizinului - str. Traian, documentaţiile de autorizare în mod obligatoriu vor fi avizate de Comisia de Urbanism şi Arhitectură a Primăriei şi de Comisia nr. 2 a Consiliului Local.

ART. 7. Pentru parterele unor blocuri se poate admite realizarea unor balcoane sau logii dacă acestea sunt în aliniament cu cele de la etaje, dacă nu deranjează prin poziţia lor racordurile şi branşamentele sau se prezintă soluţii de ventilare a subsolului.

ART. 8. Materialele din care pot fi realizate aceste balcoane trebuie să fie similare cu cele de la etaje, iar pentru socluri aceleaşi ca ale soclului întregului bloc.

ART. 9. Este interzisă transformarea balcoanelor şi logiilor de la parterele blocurilor în spaţii comerciale, dar pot deveni parte componentă a unor spaţii cu alte destinaţii, decât cu aprobarea de la caz la caz a situaţiilor prezentate.

ART. 10. Toate balcoanele construite în parterele blocurilor, fără autorizaţie de construire şi care nu se încadrează în prevederile certificatului de urbanism vor fi dezafectate de cei care le-au construit, în caz contrar vor suporta rigorile Legii nr. 50/1991.

După o somaţie de 30 zile, cazurile respective vor fi înaintate instanţelor de judecată pentru dezafectare.

ART. 11. Pentru construirea de balcoane şi logii în parterul blocurilor pe următoarele străzi, cu vederea spre străzile respective: Calea Bucureşti, Toamnei, M. Kogălniceanu, B-dul 15 Noiembrie, B-dul Griviţei, documentaţiile de autorizare vor fi avizate de Comisia de Urbanism şi Arhitectură a Primăriei şi de Comisia nr. 2 a Consiliului Local.