Hotărârea nr. 29/1996

SPONSORIZAREA CONCURSULUI INTERJUDETEAN DE MATEMATICA "LAURENTIU DIUCAN"

 

H O T Ã R Â R E A     NR. 29

din data de 23 februarie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 23 februarie 1996;

Analizând referatul nr. 2.005/1996 al Direcţiei Economice, prin care se propune suplimentarea fondului de premiere a laureaţilor concursului interjudeţean de matematică, iniţiat de Fundaţia Ştiinţifică "Laurenţiu Duican", cu suma de 500.000 lei;

În temeiul art. 21, litera "e" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă plata a 500.000 lei din fondul de sponsorizări, în vederea premierii laureaţilor concursului interjudeţean de matematică "Laurenţiu Duican".

ART. 2. După desfăşurarea concursului Fundaţia Ştiinţifică "Laurenţiu Duican" va prezenta Consiliului Local justificarea modului de utilizare a sumei acordate.

ART. 3. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

LIVIUS    POPA