Hotărârea nr. 270/1996

APROBARE PUD STATIE REDRESARE SPITALUL MILITAR

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  270

din data de 23 decembrie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 23 decembrie 1996;

Analizând referatul  nr. 28.365/1996 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, privind aprobarea proiectului "Staţie de redresare S7" în zona Spitalului Militar Braşov;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991;

În temeiul  art. 20, litera "m" şi art. 28  din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1.  Se aprobă proiectul "Staţie de redresare S7" în zona Spitalului Militar Braşov, proces-verbal nr. 32063, faza P.U.D., întocmit de S.C. "PROIECT" Braşov S.A. şi având ca beneficiar Regia Autonomă de Transport Braşov.

ART. 2.  Direcţia Tehnică  va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

SILVIU   JECU