Hotărârea nr. 27/1996

MARIREA NUMARULUI DE PERSONAL SI INFIINTAREA SERVICIULUI "CONTRACTE ECONOMICE , PRETURI SI DEVIZE"

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 27

din data de 23 februarie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 23 februarie 1996;

Analizând referatul nr. 5.640/1996 al Direcţiei Economice, prin care se propune majorarea numărului de personal încadrat al Consiliului Local şi înfiinţarea Serviciului "Contracte economice, preţuri şi devize", avându-se în vedere derularea unui număr mare de contracte economice;

În temeiul art. 21, litera "d" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă mărirea numărului de personal al Consiliului Local al Municipiului Braşov, cu 6 persoane, care vor alcătui Serviciul "Contracte economice, preţuri şi devize".

ART. 2. Serviciul "Contracte economice, preţuri şi devize" va avea următoarea componenţă:

  • 1 şef serviciu (economist);
  • 3 referenţi de specialitate (economişti);
  • 2 contabili.

ART. 3. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

LIVIUS   POPA