Hotărârea nr. 269/1996

PLATA COTEI PE ANUL 1996 A COTIZATIEI CATRE FEDERATIA MUNICIPIILOR

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  269

din data de 23 decembrie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 23 decembrie 1996;

Analizând referatul  nr. 43.321/1996 al Direcţiei Economice, prin care se propune aprobarea plăţii sumei de 6.400.000 lei către Federaţia Municipiilor din România, reprezentând cotizaţia aferentă anului 1996;

În temeiul  art. 20, litera "f" şi art. 28  din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1.  Se aprobă plata sumei de 6.400.000 lei, reprezentând cotizaţia aferentă anului 1996 a municipiului Braşov, către Federaţia Municipiilor din România.

ART. 2.  Direcţia Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

SILVIU   JECU