Hotărârea nr. 268/1996

ESALONAREA LA PLATA A TAXEI DE TIMBRU DATORATA DE NICULESCU STELIAN

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  268

din data de 23 decembrie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 23 decembrie 1996;

Analizând referatul  nr. 43.201/1996 al Direcţiei Economice, prin care se propune aprobarea eşalonării la plată a sumei de 1.674.177 lei, datorată de Niculescu Stelian, domiciliat în Braşov, str. Spicului nr. 42, sc. B, ap. 12;

Având în vedere prevederile Ordinului M.F. nr. 1147/1996, cap. II, pct. 1;

În temeiul  art. 20, litera "f" şi art. 28  din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1.  Se avizează eşalonarea la plată în 6 (şase) rate lunare, începând cu luna ianuarie 1997, a sumei de 1.674.177 lei, reprezentând taxa de timbru, datorată de domnul Niculescu Stelian, dmiciliat în Braşov, str. Spicului nr. 42, sc. B, ap. 12, dosar civil nr. 385/1996.

ART. 3.  Direcţia Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

SILVIU    JECU