Hotărârea nr. 267/1996

ESALONAREA LA PLATA A SUMEI DE 1.814.700 - TAXA DATORATA DE SC MUNICIPALIA SRL

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  267

din data de 23 decembrie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 23 decembrie 1996;

Analizând referatul  nr. 38.930/1996 al Direcţiei Economice, prin care se propune aprobarea eşalonării la plată a sumei de 1.814.700 lei, datorată de S.C. "MULTILACT" S.R.L.;

Având în vedere prevederile Legii nr. 27/1994, privind impozitele şi taxele locale, completată de Ordonanţa Guvernului nr. 24/1995;

În temeiul  art. 20, litera "f" şi art. 28  din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1.  Se avizează eşalonarea la plată a sumei de 1.814.700 lei, reprezentând taxă de ocupare a domeniului public, datorată de S.C. "MULTILACT" S.R.L., cu sediul în Braşov, str. Rândunicii nr. 1, bl. 5, sc. B, ap. 4.

ART. 2. Se avizează eşalonarea la plată în 12 rate lunare egale, începând cu data de 1 decembrie 1996.

ART. 3.  Direcţia Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

SILVIU    JECU