Hotărârea nr. 265/1996

INCREDINTAREA MANAGEMENTULUI SC MUNICIPALIA CATREBURSA UNIVERSALA

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  265

din data de 23 decembrie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 23 decembrie 1996;

Analizând referatul  nr. 38.832/1996, privind necesitatea încredinţării managementului S.C. "MUNICIPALIA" S.R.L., precum şi propunerea încredinţării acestui management S.C. "BURSA UNIVERSALÃ BRAŞOV" S.R.L.;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 32.421/1996 al Direcţiei Economice;

Văzând prevederile Legii nr. 66/1993 a contractului de management, ale Legii nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, statutul S.C. "MUNICIPALIA" S.R.L.;

În temeiul  art. 28  din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1.  Se încredinţează managementul S.C. "MUNICIPALIA" S.R.L. Societăţii Comerciale "BURSA UNIVERSALÃ BRAŞOV" S.A.

ART. 2. Se aprobă contractul de management nr. 450/1809/1996 încheiat între Municipiul Braşov şi "BURSA UNIVERSALÃ BRAŞOV" S.A.

ART. 3.  Direcţia Economicăa Primăriei Municipiului Braşov va urmări modul de îndeplinire a prevederilor contractului de management. 

Preşedinte al şedinţei,

SILVIU   JECU