Hotărârea nr. 264/1996

PLATA DIN BUGETUL LOCAL A SUMEI NECESARE CHELTUIELILOR DE REPREZENTARE A PERSONALULUI CANTINEI DE AJUTOR SOCIAL

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  264

din data de 23 decembrie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 23 decembrie 1996;

Analizând referatul  nr. 42.968/1996 al Direcţiei Economice, prin care se solicită plata din bugetul local a sumei de 3.120.000 lei, ce reprezintă cheltuieli de reprezentare a personalului Cantinei de Ajutor Social;

Având în vedere prevederile Legii nr. 69/1991, republicată în 1996, art. 20, litera "e", art. 91, alin. 1, prevederile art. 40 din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice şi în temeiul art. 20, litera "e", art. 91, art. 101 din Legea nr. 69/1991, republicată;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1.  Se aprobă plata din bugetul local a sumei de 3.120.000 lei, necesară pentru cheltuieli de reprezentare a personalului Cantinei de Ajutor Social.

ART. 2. Sumele nominale pe categorii de personal vor fi stabilite de ordonatorul de credite la capitolul 60.02.02 - Asistenţă socială - cheltuieli de personal.

ART. 3.  Direcţia Economicăşi Contina de Ajutor Social vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

SILVIU   JECU