Hotărârea nr. 263/1996

UTILIZAREA VENITURILOR PROPRII ALE BUGETULUI LOCAL INCASATE PESTE CELE APROBATE IN 1996

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  263

din data de 23 decembrie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 23 decembrie 1996;

Analizând referatul  nr. 44.276/1996 al Direcţiei Economice, prin care se propune utilizarea în întregime a veniturilor proprii peste nivelul aprobat;

Având în vedere art. 23, ain. 2 şi art. 62 din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice;

Văzând prevederile art. 28, 44 şi 91 din Legea nr. 69/1991;

În temeiul art. 28  din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1.  Se aprobă utilizarea în întregime a veniturilor proprii ale bugetului local al municipiului Braşov, încasate peste cele aprobate în anul 1996, pentru realizarea acţiunilor social-culturale şi acoperirea unor cheltuieli economice de interes local, potrivit destinaţiilor prevăzute de lege.

ART. 2. Se abilitează Primarul Municipiului Braşov, în calitate de ordonator de credite, să stabilească capitolele de cheltuieli ale bugetului local, unde se vor utiliza veniturile realizate peste cele aprobate.

ART. 3.  Primarul Municipiului Braşov va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

SILVIU    JECU