Hotărârea nr. 261/1996

APROBAREA UNOR VIRAMENTE DE CREDITE INTRE CAPITOLELE ORDONATORILOR SE3CUNDARI DE CREDITE

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  261

din data de 13 decembrie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 13 decembrie 1996;

Analizând referatul  Direcţiei Economice privind suplimentarea, respectiv retragerea creditelor din planul de cheltuieli al unităţii bugetare;

Văzând prevederile art. 29 şi 34, alin. 1 din Legea Finanţelor Publice;

În temeiul  art. 28  din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1.  Se aprobă următoarele viramente de credite între capitolele la nivelul ordonatorilor secundari de credite, după cum urmează:

A Retrageri


Capitol                                   Suma                                                                                            Explicaţii
57 Învăţământ                 193.138.000        - suma disponibilizată de la unităţile de învăţământ menţionate în referatul nr.

58 Sănătate                     100.000.000        - sumă disponibilizată de Centrul de transfuzie sanguină;

59 Cultură                        157.000.000        - sumă disponibilizată de Teatrul "Arlechino" şi Teatrul Liric;

60 Asistenţă socială      179.000.000        - sumă disponibilizată la Căminul de Bătrâni şi Ajutor Social;

63 Servicii                           10.000.000        - sumă disponibilizată la Cap. Gospodărie comunală - cheltuieli materiale -

                                                                             diverse


             Total:                    639.138.000

B. Suplimentări


51 Autorităţi publice       100.000.000         - sumă necesară plăţi salarii gardieni publici pe luna decembrie;

57 Învăţământ                 193.138.000         - sumă necesară suplimentării bugetelor unităţilor de învăţământ menţionate

                                                                              în referat;

58 Sănătate                     336.000.000         - sumă necesară suplimentării bugetelor unităţilor de sănătate menţionate

                                                                              în referat;

63 Servicii şi dezv.            10.000.000          - sumă necesară suplimentării bugetului la Grădina Zoologică.

     pub.şi locuinţe          


               Total                   639.138.000         

ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va aproba repartizarea creditelor bugetate la nivel de capitole pentru ordonatorii de credite.

ART. 3.  Direcţia Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

GULEA    SORIN