Hotărârea nr. 260/1996

APROBARE PUD - DISPECERIZARE SI EXPLOATARE APA CANAL COMPANIA APA BRASOV

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  260

din data de 13 decembrie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 13 decembrie 1996;

Analizând referatul  nr. ad. 33.194/1996 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea proiectului "Dispecerizare şi exploatare apă-canal Compania Apa Braşov, faza P.U.D., proiect nr. 32085;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991;

În temeiul  art. 20, litera "m" şi art. 28  din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1.  Se aprobă proiectul: "Dispecerizare şi exploatare apă-canal Compania Apa Braşov", faza P.U.D. proiect nr. 32085, elaborat de S.C. PROIECT Braşov S.A., la comanda R.A. COMPANIA APA Braşov.

ART. 2.  Direcţia Tehnică  va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

GULEA    SORIN