Hotărârea nr. 26/1996

ACHIZITIONAREA DE APARATURA IN VALOARE DE 30 DE MILIOANE LEI PENTRU MODERNIZAREA RETELEI DE CALCULATOARE.

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 26

din data de 23 februarie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 23 februarie 1996;

Analizând referatul nr. 5.067/1996 al Serviciului Informatic, prin care se propune aprobarea achiziţionării de aparatură în vederea eliminării disfuncţionalităţilor prezentei reţele de calculatoare şi creşterii siguranţei în exploatare a acesteia;

În temeiul art. 21, literele "e", "o" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă achiziţionarea de aparatură în valoare de 30 milioane lei, în vederea modernizării reţelei de calculatoare a Consiliului Local Braşov.

ART. 2. Direcţia Economică, Direcţia Tehnică şi Serviciul Informatic vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

LIVIUS    POPA