Hotărârea nr. 259/1996

EFECTUAREA CONCEDIILOR DE CATRE SALARIATII PRIMARIEI IN TRIMESTRUL 1 1997

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  259

din data de 13 decembrie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 13 decembrie 1996;

Analizând referatul  de specialitate nr. 42.345/4 decembrie 1996 al Direcţiei Economice, privind efectuarea concediilor de odihnă cuvenite salariaţilor Primăriei Municipiului Braşov, pentru activitatea desfăşurată în anul 1996;

Având în vedere prevederile art. 5, pct. 3 din Legea nr. 6/1992 şi ale art. 8, pct. 3, litera "a" din H.G. nr. 250/1992, coroborat cu art. 44, litera "g" din Legea nr. 69/1991;

În temeiul  art. 20, litera "e" şi art. 28  din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Salariaţii Primăriei Municipiului Braşov vor efectua în Trimestrul I al anului 1997, conform programării, concediile de odihnă neefectuate în anul 1996.

ART. 2.  Serviciul Personal va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

GULEA    SORIN