Hotărârea nr. 256/1996

APROBARE PUZ COMPLEX TURISTIC SI DE AGREMENT POIANA BV.

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  256

din data de 13 decembrie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 13 decembrie 1996;

Analizând referatul  nr. 32.378/1996 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea proiectului P.U.Z. - Complesc turistic şi de agrement în Poiana Braşov;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991;

În temeiul  art. 20, litera "m" şi art. 28  din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă proiectul - "P.U.Z. - Complex turistic şi de agrement în Poiana Braşov", proiect nr. 7/1996, întocmit de arth. G. Sansebes şi având ca beneficiar pe Popescu Codu din Bucureşti.

ART. 2.  Direcţia Tehnică  va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

GULEA    SORIN