H O T Ã R Â R E A    NR.  255

din data de 13 decembrie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 13 decembrie 1996;

Analizând referatul  nr. 19.418/1 noiembrie 1996 al  Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991;

În temeiul  art. 20, litera "m" şi art. 28  din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ARTICOL UNIC: Se respinge proiectul P.U.D. - Moară şi se solicită refacerea acestuia, având în vedere incompatibilitatea dintre activităţile propuse a se desfăşura.

 

 

Preşedinte al şedinţei,

GULEA    SORIN